Fasanstien Korsør

24 handicapboliger i Korsør

I et team bestående af Charlotte Skibsteds tegnestue, Domus Arkitekter, Orbicon Rådgivende Ingeniører og Hoffmann A/S har vi konkurreret om 24 nye handicapboliger i Korsør. Følgende er uddrag fra konkurrencens dommerbetænkning: 

 

 ”Veldisponeret parkanlæg hvor aktivitetsmulighederne er samlet ved relationen til kvartershuset. Meget fin sammenhæng. Ligeledes findes den beskyttede have mod syd tiltalende med gode opholdszoner og mulighed for mange fine aktiviteter og oplevelser – hvilket forslaget også anskueliggør. Adgangsforhold og parkeringsforhold er løst på overbevisende måde. Boligernes fællesarealer fremstår findes fint overskuelige og veldisponerede. De enkelte boligers indretning fremstår interessant gennembearbejdede med integrerede nicher, depoter og skabe. Indretningen og disponeringen vidner om god indlevelse og forståelse for denne type boliger.” 

 

Landskabsplanen tager udgangspunkt i programmets opdeling af udear­ealerne; privat have syd for bygningen, halvoffentligt anlæg tættest ved bygn­ingen og helt offentligt mod Motalavej, samt de i programmet nævnte ønsker til aktiviteter og landskabselementer i de forskellige udearealer. Ved nedrivning eller delvis nedrivning af de 3 blokke ved Motalavej, fremkom­mer et stort rekreativt uderum. Defineret af veje på tre af siderne og den nye bygning med de 24 handicapboliger og parkeringsarealer mod syd. De 24 handicapboliger ligger midt i dette landskab, med en privat sanselig have mod syd og en park med mere offentlig karakter mod nord, flankeret og indrammet af lunde af lysløvede træer.  Forbindelsen til kvarterhuset skal synliggøres og der skal være en fin ankomst til bygningen.

 

Et frit og organisk formsprog skaber kontrast til bygningernes klare geome­tri, og er spændende at færdes i og kigge ud på hver dag. Det skal være oplevelsesrigt, aktivt og positivt at færdes og se ud i landskabet, en daglig glæde for beboere, medarbejdere og besøgende. Planen er opdelt i en privat have for beboerne, en aktiv naturpark af mere offentlig karakter og en lundagtig træplantning mod den store ankomstvej Motalavej.  Den private have skal være et sanseligt, trygt og fredfyldt haverum. Parken skal være aktiv, legende og fuld af energi, men også med plads til mere rolige aktiviteter og rekreation i naturen. Lundene skal ramme parken ind på en grøn og karakterfuld måde og samtidig give en stemning af natur og diversitet.  Beplantningen vælges således at der sker noget nyt året rundt. Det er aldrig kedeligt og farveløst.  

 

Lundene indrammer og intensiverer parkens aktiviteter. Lundene er rumlige elementer der tilfører stedet karakter og står som frodige grønne strukturer der samler og fastholder energien og aktiviteter i parken. Lundene er lette opstammede træer af eg og robinie i græs der er plantet i grid og med klippede stier på tværs. Græsset har en engagtig karakter, med vilde blomster. Lundene kan udvikles. Alt efter behov kan træer fjernes og der kan gøres plads til evt. en multibane, petanquebane, bålplads etc. Lundene rejser sig som et stærkt vertikalt element. Med let løv og lysindfald henvender lundene sig til alle sider og danner en transparent overgang og visuel forbindelse mellem den nye bygning, parken og omkringliggende boli­gområde nord for Motalavej.

 

Fakta

Bygherre       Boligforeningen Korsør

År                    2012

Areal              2 ha

Projekt          Etablering af 24 handicapboliger med nyt landskab, parkering og ankomst

Team              Charlotte Skibsted

                         Domus Arkitekter A/S

                         Orbicon A/S

                         Hoffmann A/S